TILPASSET aktivitet FOR SKOLEELEVER

Et forebyggende tilbud til enkeltelever
på 1. til 7. trinn. 


Vår målgruppe er først og fremst elever som ikke har mulighet til å få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen i basisgruppen/klassen. Elevene kan bruke gården som en del av det ordinære opplæringstilbudet. 

Gården har mulighet til å tilby elevene tett voksenkontakt i et tilrettelagt, rolig og oversiktlig aktivitetsmiljø tilpasset den enkelte elev/gruppes forutsetninger. Vi ønsker å ha fokus på å gi elevene gode mestringsopplevelser gjennom praktisk læring knyttet til dyra og naturen rundt gården, som igjen gjør elevene mer mottakelig for ytterligere læring både faglig og sosialt. En dag på gården i uken kan ha positive ringvirkninger for resten av elevens skoleuke.

Tilbudet tilpasses den enkelte elev i samarbeid med skolen.

Det er ønskelig at eleven er på gården en eller flere dager i uken fra ca 9 til 13 i minimum en 3 måneders periode for å gi eleven et best mulig tilbud.

Ta kontakt dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Vi kommer gjerne og presenterer oss nærmere, eller inviterer dere på besøk på gården.