Inn på tunet

Inn På Tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

  • Barn- og unge

  • Mennesker med rusproblemer

  • Funksjonshemmede

  • Demente

  • Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge (link til tilbydersiden).

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Tjenesteområder

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m

Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering

Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

I tillegg tilbyr Inn på tunet  tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging.

Kontakt: aase.hoersdal@innpatunet.no

Godkjennere: Det er Matmerk som godkjenner gården som "Inn på tunet".

Hva er en 4H-gård

Det er et kvalitetsstempel å få gården godkjent som 4H-gård. Et varemerke og en garanti for at gården holder mål når det gjelder kvalitet og sikkerhet. 4H-gård Norge er organisasjonsledd i 4H Norge, og er en del av EFCF.

En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som tar imot barn, unge og voksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. Norge har i dag rundt 38 4H-gårder med ulike størrelser, driftsmåter og eierskap. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård med både planter og dyr. Dette vil gi økt kunnskap om økologiske sammenhenger, matproduksjon, dyr og natur.

 
 
Godkjenning.jpg
Søs2.jpg